oldj's blog

编程,写作,以及涂鸦

奇异的系统

2010-05-23
偶曾经参与开发过一个专用系统,根据设计,这个系统具有如下奇异的性质: 你发送某些东东给某人,但没有人(包括你自己)知道你发送的具体是什么,直到对方收到你所发送的东东,这时,你和对方将同时知道你所发送的...阅读全文

关于质数

2010-05-23
写了一段寻找质数的Python脚本玩,断断续续跑了两三天,终于把1亿以内的质数全找出来了,并将它们从小到大排列保存为了文本文档,与我一样无聊且又不想自己算的朋友可以右键点击这儿另存为(12.5M)下载...阅读全文

经济-网络发展简表

2010-05-23
下面这个表格也是几年前突发奇想编写的。:-) 经济 网络 时代 事件/描述 事件/描述 时代 史前 资源产生于自然界,人类所做的只是采集 电脑与电脑之间尚没有连接,不能直接从一台电脑即时发送信息到另一...阅读全文

校友录登录次数排名情况

2010-05-23
下面这张图表是我高中班级校友录的登录情况(登录得最多的那位当然是对班级体充满热爱的在下啦~ ^_^): 然后这张是我大学班级校友录的登录情况: 可能是数据量太小,没有找出普遍规律来。 :-l阅读全文

竞争市场上商家收入与其排名之间的关系

2010-05-23
说明:这篇帖子是 2006 年写的,数据也是 2006 年的。 前几日看到移动百宝箱 7 月 KJAVA 全网排名前 20 名的当月收入表格,隐约觉得其中会有关系可挖掘,便将其按收入从高到低排列,画出...阅读全文

伤心小青

2010-05-23
新妆竟与画图争, 知在昭阳第几名? 瘦影自临春水照, 卿须怜我我怜卿。 冷雨幽窗不可听, 挑灯闲看牡丹亭。 人间亦有痴于我, 不独伤心是小青? ——明·冯小青 冯小青,小字玄玄,明万历年间人,广陵太守...阅读全文

卷耳

2010-05-23
《诗经·国风·周南》 卷耳 采采卷耳,不盈顷筐。 嗟我怀人,寘彼周行。 陟彼崔嵬,我马虺隤。 我姑酌彼金罍,维以不永怀。 陟彼高冈,我马玄黄。 我姑酌彼兕觥,维以不永伤。 陟彼砠矣,我马瘏矣。 我仆痡...阅读全文

野有蔓草

2010-05-23
野有蔓草 ——不期而遇的惊喜 野有蔓草, 零露漙兮。 有美一人, 清扬婉兮。 邂逅相遇, 适我愿兮。 野有蔓草, 零露瀼瀼。 有美一人, 婉如清扬。 邂逅相遇, 与子偕臧。 译文: 野外有青草, 露珠...阅读全文

关于matplotlib的DISPLAY错误

2010-05-22
最近服务器系统重装了一下,原来跑得好好的程序出现了一个“TclError: no display name and no $DISPLAY environment variable&rdq...阅读全文

使用Matplotlib画洛仑兹吸引子

2010-05-22
美国气象学家洛伦兹(E.N.Lorenz,不要和提出洛伦兹变换的那位搞混)是混沌理论的奠基者之一。20世纪50年代末到60年代初,他的主要工作目标是从理论上对天气情况进行长期预报。在使用计算机模拟天气...阅读全文